Generální partner

Agel Trade

Oficiální partneři

Hamrozi Renatex Satum

Informace

Konec nominací 3. ročníku Moravskoslezská SESTRA 2017

Děkujeme vám všem, kdo jste věnovali svůj čas a nominovali zdravotnické pracovníky v anketě Moravskoslezská SESTRA 2017. 

Nominace vyhodnotí komise z řad odborníků a výsledkem prvního kola bude 15 finalistek, tzn. 3 nejúspěšnější kandidáti v každé kategorii.

Ve druhém kole pak členové hodnotící komise zvolí pořadí tří vybraných v každé kategorii, z nichž vyvstanou vítězové.

V průběhu srpna a září bude moci široká veřejnost vybírat svou favoritku z 15 finalistek, vítězka hlasování se bude pyšnit titulem „Sestra veřejnosti 2017“.

Slavnostní galavečer s vyhlášením vítězů všech kategorií proběhne dne 12. 10. 2017 v Aule VŠB v Ostravě.

Děkujeme za vaše nominace a přízeň.

Zdravotní pracovníci byli nominováni do ankety v těchto kategoriích:

 1. Sestra u lůžka
 2. Ambulantní a domácí péče
 3. Paliativní a hospicová péče
 4. Porodní asistentka
 5. Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči

Moravskoslezská SESTRA 2017 – anketa konaná pod záštitou ministra zdravotnictví, prezidentky České asociace zdravotních sester a hejtmana Moravskoslezského kraje, s cílem ocenit ty nejlepší zdravotnické pracovníky působící v Moravskoslezském kraji, ale také poděkovat všem těm, kteří profesionálně a s nasazením vykonávají zdravotnická povolání. Patří jim za to velký obdiv a úcta. Díky velkorysým sponzorským darům partnerů je výsledkem projektu ocenění vítězů ankety, ke kterému dochází během slavnostního galavečera, kde se setkávají hlavní aktéři z řad zdravotnického personálu se zástupci zdravotnických zařízení, hosty z řad odborné veřejnosti a sponzorskými partnery akce.

Anketa je vyhlášena od 15. 3. 2017 a přihlášky je možné podávat do 31. 5. 2017. V srpnu a září pak opět proběhne hlasování veřejnosti. Na slavnostním galavečeru 12. 10. 2017, který se uskuteční v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, pak budou oceněni vítězové v jednotlivých kategoriích, čímž bude zprostředkovaně poděkováno všem zdravotníkům v našem kraji, neboť oni všichni si ocenění za svou nelehkou práci zaslouží.

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje si při své každodenní činnosti plně uvědomuje náročnost práce zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče a podílí se na organizaci letos již třetího ročníku této akce.

Naším úmyslem je zvýšit prestiž zdravotnické profese.

Vážíme si nelehké a obětavé práce všech zdravotnických profesí a děkujeme za všechny nominace.

Pravidla

Pravidla pro účast v anketě Moravskoslezská sestra 2017:

Smyslem ankety je ocenění nejlepších zdravotnických pracovníků působících v Moravskoslezském kraji ve vybraných kategoriích, kterými jsou:

 1. Sestra u lůžka
 2. Ambulantní a domácí péče
 3. Paliativní a hospicová péče
 4. Porodní asistentka
 5. Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči

 • Nominování účastníka třetí osobou, tzv. navrhovatelem, jež musí být z řad odborné veřejnosti.
 • Rozhodne-li se pro účast v anketě účastník sám, je povinen nominaci doplnit písemnou referencí (ekvivalentem písemného odůvodnění), vypracovanou zástupcem veřejné odbornosti.
 • Návrh na nominaci musí být předložen v řádném termínu předepsanou formou nominace, která je dostupná na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 • Nominace musí být vyplněna čitelně.
 • Nominace musí obsahovat písemný souhlas nominovaného s účastí v anketě.
 • Nominovaný musí být absolventem oboru všeobecná sestra pro kategorie „Sestra u lůžka“, „Ambulantní a domácí péče“, „Paliativní a hospicová péče“, „Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“.
 • Nominovaný musí být absolventem oboru porodní asistentka nebo ženská sestra pro kategorii „Porodní asistentka“.
 • Nominovaný může být nominován pouze v jedné kategorii.
 • Na požádání musí být nominovaný schopen předložit odborné porotě relevantní informace nebo objektivní doklady o uváděných skutečnostech.
 • Nominovaný musí splňovat podmínku bezúhonnosti, kterou potvrdí podpisem čestného prohlášení.
 • Nominovaný musí mít praxi ve zdravotnictví minimálně 5 let.
 • Pro možnost získání „ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“ musí být délka praxe nominovaného minimálně 25 let.
 • Všichni nominovaní musí být v roce 2017 zaměstnancem zdravotnického zařízení nebo zařízení služeb sociální péče, toto zařízení musí poskytovat zdravotnické služby nebo služby sociální péče v Moravskoslezském kraji.
 • Vítěz určité kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících ankety nominován, může být však nominován do kategorie jiné, pokud bude splňovat ostatní podmínky ankety. Finalista ankety může být nominován do jakékoli kategorie i v následujících ročnících.
 • Nominovaný do této ankety musí splňovat podmínku bezúhonnosti a souhlasit, že jeho jméno i příběh budou publikovány v tisku a v rámci propagační kampaně akce pořádané organizátorem ankety.
 • Nominace do ankety musí být doručeny na podatelnu krajského úřadu (osobně nebo zásilkovou službou), v obálce s označením „Moravskoslezská SESTRA 2017“ v nejzazším termínu do 31. 5. 2017 (včetně), a budou dále shromažďovány u zodpovědného pracovníka.
 • V prvním kole budou nominace posouzeny hodnotící komisí z řad odborníků (zástupci zdravotnických zařízení, aj.) na základě předem stanovených kritérií a každý z hodnotitelů určí pořadí všech nominovaných v jednotlivých kategoriích. Výsledkem budou tři nejúspěšnější kandidáti v každé kategorii. Nominace budou anonymizovány.
 • Ve druhém kole členové hodnotící komise zvolí pořadí tří vybraných v každé kategorii v prvním kole, z nichž vyvstanou vítězové jednotlivých kategorií.
 • Slavnostního galavečera s vyhlášením vítězů se zúčastní vždy tři nominovaní za kategorii, celkem 15, kteří zde budou publiku představeni formou vizuálních spotů.
 • Nad rámec kategorií, do kterých mohou odpovědné osoby nominovat kandidáty, může široká veřejnost vybírat z 15 finalistek prostřednictvím internetových a facebookových stránek Moravskoslezského kraje. Oceněn bude kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
 • S nominovanými i navrhovateli mohou být pořizovány fotografie, rozhovory a videozáznamy pro účely této akce, které mohou být využity organizátorem ankety pro účely medializace a prezentace nejen pro tento rok, ale i možné navazující ročníky, což berou tito na vědomí a s touto podmínkou souhlasí.
 • Odesláním nominace do ankety Moravskoslezská SESTRA 2017 udělují nominovaní a navrhovatelé v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadatelem a organizátorem akce.
 • Navrhovatel a nominovaný se zařazením nominace do této ankety zavazují dodržovat bez výhrad pravidla ankety.
 • Organizátor ankety Moravskoslezská SESTRA 2017 si vyhrazuje právo kdykoli zrušit anketu nebo upravit její pravidla.

Pravidla ke stažení (formát PDF; velikost 241 kB)

Přihláška

Nominace (formát PDF; velikost 255 kB)
Nominace (formát OpenDocument; velikost 10 kB)
Nominace (formát MS Word; velikost 15 kB)
Čestné prohlášení (formát PDF; velikost 269 kB)
Čestné prohlášení (formát OpenDocument; velikost 6 kB)
Čestné prohlášení (formát MS Word; velikost 13 kB)