Pravidla

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Sestra veřejnosti 2018“

1)
1.1. POŘADATEL: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 (dále též „Pořadatel“).
1.2. Produkčním zajištěním akce byla pověřena agentura DANTER – reklama a potisk s.r.o. IČ: 65141784, danter@danter.cz

2) NÁZEV SOUTĚŽE: „Sestra veřejnosti 2018“

3) DOBA TRVÁNÍ: od 3. 9. 2018 00:00:01 hod. až 14. 10. 2018 23:59:59 hod.

4) MÍSTO KONÁNÍ: mikrosite při webové stránce sestra.msk.cz,

5) ÚČASTNÍK SOUTĚŽE: Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži.

6) PODMÍNKY ÚČASTI
a) Účastník na vstupní straně mikrosite vyplní povinné přihlašovací údaje, kterými budou: Jméno, příjmení, email a telefon.
b) Zodpoví soutěžní otázku
c) Zaškrtne políčko se souhlasem s pravidly hlasování a souhlasem s podmínkami GDPR
d) Vstoupí na hlasovací stránku.
e) Poté dá hlas své favoritce.
f) Limit hlasování je 5 hlasů denně na hlasujícího.
g) Finalistka s nejvyšším součtem počtu hlasů bude vyhlášena během finálového večera konaného 1. 11. 2018.
h) Po uplynutí doby konání hlasování bude vybrán účastník soutěže, který správně odpoví na otázku:
Kolik z krajských nemocnic (tzn. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Bílovecká nemocnice, a.s.) má ve svém spektru poskytované zdravotní péče zahrnutou hematologii (tzn. hematologicko-transfuzní oddělení - HTO, hematologickou ambulanci či oddělení klinické hematologie)?

7) VÝHRY
a) Vítězná finalistka bude oceněna během galavečera a obdrží mimo jiné tablet.
b) Vítěz hlasování získává tablet a 2 vstupenky na slavnostní galavečer.

8) NÁROK NA VÝHRU
a) Nárok na výhru získává soutěžící, který správně odpoví na otázku Kolik z krajských nemocnic (tzn. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Bílovecká nemocnice, a.s.) má ve svém spektru poskytované zdravotní péče zahrnutou hematologii (tzn. hematologicko-transfuzní oddělení - HTO, hematologickou ambulanci či oddělení klinické hematologie)?
Ze všech správných odpovědí bude vylosován jeden hlasující.
Výherce musí splňovat podmínky účasti v soutěži. Výherce je o nároku na výhru vyrozuměn e-mailovou zprávou do 14 dnů od data ukončení soutěže a bude domluveno předání výhry. Pokud výherce na obdržený email v uvedeném období nezareaguje, výhra připadne dalšímu soutěžícímu, který se opětovně vylosuje.

9) SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a) Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
b) Pořadatel zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); podrobné informace ohledně ochrany osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách kraje www.msk.cz
c) Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Pořadateli případně jiné třetí osobě, jako zpracovateli, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely tj. zasílání informací o pořádaných akcích, a jiných aktivitách.
d) Souhlas je udělen na dobu určitou po dobu organizace a administrace soutěže.
e) Pro registraci účastníka v soutěži je Pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a telefon.
f) Účastník bere na vědomí, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo zejména na přístup k poskytnutým osobním údajům, na opravu údajů, jejich výmaz a omezení zpracování osobních údajů. Dále účastník prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
g) Účastí v soutěži poskytuje účastník Pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, ve formě: „Jméno, Příjmení,“ v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích
a reklamních materiálech pořadatele po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

10) DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE
a) Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
b) Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické či internetové obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.
c) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké ve smyslu §116 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.
d) Výhra v soutěži se nepředá ani v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
e) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, vyplácení peněžního plnění při nečerpání celé hodnoty poukazu na výhru jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
f) Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.
g) Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit.
h) Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V Ostravě dne 31. srpna 2018