Pravidla pro účast v anketě Moravskoslezská SESTRA 2018:

 • Nominování účastníka třetí osobou, tzv. navrhovatelem, jež musí být z řad odborné veřejnosti.
 • Rozhodne-li se pro účast v anketě účastník sám, je povinen nominaci doplnit písemnou referencí (ekvivalentem písemného odůvodnění), vypracovanou zástupcem veřejné odbornosti.
 • Návrh na nominaci musí být předložen v řádném termínu předepsanou formou nominace, která je dostupná na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 • Nominace musí být vyplněna čitelně.
 • Nominace musí obsahovat písemný souhlas nominovaného s účastí v anketě.
 • Nominace musí obsahovat Souhlas se zpracování osobních údajů navrhovatele a nominovaného.
 • Nominovaný musí být absolventem oboru všeobecná sestra pro kategorie „Sestra u lůžka“, „Ambulantní a domácí péče“, „Paliativní a hospicová péče“, „Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“.
 • Nominovaný musí být absolventem oboru porodní asistentka nebo ženská sestra pro kategorii „Porodní asistentka“.
 • Nominovaný může být nominován pouze v jedné kategorii.
 • Na požádání musí být nominovaný schopen předložit odborné porotě relevantní informace nebo objektivní doklady o uváděných skutečnostech.
 • Nominovaný musí splňovat podmínku bezúhonnosti, kterou potvrdí podpisem čestného prohlášení.
 • Nominovaný musí mít praxi ve zdravotnictví minimálně 5 let.
 • Pro možnost získání „ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“ musí být délka praxe nominovaného minimálně 25 let.
 • Všichni nominovaní musí být v roce 2018 zaměstnancem zdravotnického zařízení nebo zařízení služeb sociální péče, toto zařízení musí poskytovat zdravotnické služby nebo služby sociální péče v Moravskoslezském kraji.
 • Vítěz určité kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících ankety nominován, může být však nominován do kategorie jiné, pokud bude splňovat ostatní podmínky ankety. Finalista ankety může být nominován do jakékoli kategorie i v následujících ročnících.
 • Nominovaný do této ankety musí splňovat podmínku bezúhonnosti.
 • Nominace do ankety musí být doručeny na podatelnu krajského úřadu (osobně nebo zásilkovou službou), v obálce s označením „Moravskoslezská SESTRA 2018“ v nejzazším termínu do 31. května 2018 (včetně), a budou dále shromažďovány u zodpovědného pracovníka.
 • V prvním kole budou nominace posouzeny hodnotící komisí z řad odborníků (zástupci zdravotnických zařízení, aj.) na základě předem stanovených kritérií a každý z hodnotitelů určí pořadí všech nominovaných v jednotlivých kategoriích. Výsledkem budou tři nejúspěšnější kandidáti v každé kategorii. Nominace budou anonymizovány.
 • Ve druhém kole členové hodnotící komise zvolí pořadí tří vybraných v každé kategorii v prvním kole, z nichž vyvstanou vítězové jednotlivých kategorií.
 • Slavnostního galavečera s vyhlášením vítězů se zúčastní vždy tři nominovaní za kategorii, celkem 15, kteří zde budou publiku představeni formou vizuálních spotů.
 • Nad rámec kategorií, do kterých mohou odpovědné osoby nominovat kandidáty, může široká veřejnost vybírat z 15 finalistek prostřednictvím internetových a facebookových stránek Moravskoslezského kraje. Oceněn bude kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
 • S nominovanými i navrhovateli mohou být pořizovány fotografie, rozhovory a videozáznamy pro účely této akce, které mohou být využity organizátorem ankety pro účely medializace a prezentace nejen pro tento rok, ale i možné navazující ročníky.
 • Navrhovatel a nominovaný se zařazením nominace do této ankety zavazují dodržovat bez výhrad pravidla ankety.
 • Organizátor ankety Moravskoslezská SESTRA 2018 si vyhrazuje právo kdykoli zrušit anketu nebo upravit její pravidla.