Moravskoslezská SESTRA 2018

Poděkování za každodenní tvrdou a namáhavou práci ve prospěch nás všech. Přiblížit veřejnosti práci našich zdravotníků a zvýšit jejich prestiž. To jsou hlavní myšlenky, které vedly před lety odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k vyhlášení prvního ročníku ankety Moravskoslezská SESTRA.
Máme rok 2018 a před námi je již čtvrtý ročník této ankety. Od 16. dubna až do 31. května může odborná zdravotnická veřejnost nominovat své kandidáty na toto, dnes již velmi prestižní ocenění. Podrobnosti, přesná pravidla i nominační formuláře ke stažení najdete na dalších řádcích těchto stránek.
Anketa bude opět podpořena i hlasováním veřejnosti, které proběhne v září 2018. Veřejnost bude vybírat z 15 finalistek zvolených odbornou porotou svou nejoblíbenější sestřičku, která získá titul Sestra veřejnosti 2018.
Věříme, že o anketu Moravskoslezská SESTRA 2018 bude opět zájem a vítězové se mohou těšit nejen na uznání a ocenění jejich každodenní práce, ale také na hodnotné ceny, které si opět převezmou na slavnostním galavečeru dne listopadu 2018 v aule Vysoké školy báňské.
Čtvrtý ročník vyhlásil a pořádá odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje, a odbornou záštitou prezidentky České asociace sester.
Upřímné poděkování také všem partnerům, kteří Moravskoslezskou SESTRU 2018 podporují.

Nominuj svého kandidáta

Smyslem ankety je ocenění nejlepších zdravotnických pracovníků působících v Moravskoslezském kraji ve vybraných kategoriích, kterými jsou:

 • Sestra u lůžka
 • Ambulantní a domácí péče
 • Paliativní a hospicová péče
 • Porodní asistentka
 • Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči

Pravidla pro účast v anketě Moravskoslezská SESTRA 2018:

 • Nominování účastníka třetí osobou, tzv. navrhovatelem, jež musí být z řad odborné veřejnosti.
 • Rozhodne-li se pro účast v anketě účastník sám, je povinen nominaci doplnit písemnou referencí (ekvivalentem písemného odůvodnění), vypracovanou zástupcem veřejné odbornosti.
 • Návrh na nominaci musí být předložen v řádném termínu předepsanou formou nominace, která je dostupná na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 • Nominace musí být vyplněna čitelně.
 • Nominace musí obsahovat písemný souhlas nominovaného s účastí v anketě.
 • Nominace musí obsahovat Souhlas se zpracování osobních údajů navrhovatele a nominovaného.
 • Nominovaný musí být absolventem oboru všeobecná sestra pro kategorie „Sestra u lůžka“, „Ambulantní a domácí péče“, „Paliativní a hospicová péče“, „Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“.
 • Nominovaný musí být absolventem oboru porodní asistentka nebo ženská sestra pro kategorii „Porodní asistentka“.
 • Nominovaný může být nominován pouze v jedné kategorii.
 • Na požádání musí být nominovaný schopen předložit odborné porotě relevantní informace nebo objektivní doklady o uváděných skutečnostech.
 • Nominovaný musí splňovat podmínku bezúhonnosti, kterou potvrdí podpisem čestného prohlášení.
 • Nominovaný musí mít praxi ve zdravotnictví minimálně 5 let.
 • Pro možnost získání „ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“ musí být délka praxe nominovaného minimálně 25 let.
 • Všichni nominovaní musí být v roce 2018 zaměstnancem zdravotnického zařízení nebo zařízení služeb sociální péče, toto zařízení musí poskytovat zdravotnické služby nebo služby sociální péče v Moravskoslezském kraji.
 • Vítěz určité kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících ankety nominován, může být však nominován do kategorie jiné, pokud bude splňovat ostatní podmínky ankety. Finalista ankety může být nominován do jakékoli kategorie i v následujících ročnících.
 • Nominovaný do této ankety musí splňovat podmínku bezúhonnosti.
 • Nominace do ankety musí být doručeny na podatelnu krajského úřadu (osobně nebo zásilkovou službou), v obálce s označením „Moravskoslezská SESTRA 2018“ v nejzazším termínu do 31. května 2018 (včetně), a budou dále shromažďovány u zodpovědného pracovníka.
 • V prvním kole budou nominace posouzeny hodnotící komisí z řad odborníků (zástupci zdravotnických zařízení, aj.) na základě předem stanovených kritérií a každý z hodnotitelů určí pořadí všech nominovaných v jednotlivých kategoriích. Výsledkem budou tři nejúspěšnější kandidáti v každé kategorii. Nominace budou anonymizovány.
 • Ve druhém kole členové hodnotící komise zvolí pořadí tří vybraných v každé kategorii v prvním kole, z nichž vyvstanou vítězové jednotlivých kategorií.
 • Slavnostního galavečera s vyhlášením vítězů se zúčastní vždy tři nominovaní za kategorii, celkem 15, kteří zde budou publiku představeni formou vizuálních spotů.
 • Nad rámec kategorií, do kterých mohou odpovědné osoby nominovat kandidáty, může široká veřejnost vybírat z 15 finalistek prostřednictvím internetových a facebookových stránek Moravskoslezského kraje. Oceněn bude kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
 • S nominovanými i navrhovateli mohou být pořizovány fotografie, rozhovory a videozáznamy pro účely této akce, které mohou být využity organizátorem ankety pro účely medializace a prezentace nejen pro tento rok, ale i možné navazující ročníky.
 • Navrhovatel a nominovaný se zařazením nominace do této ankety zavazují dodržovat bez výhrad pravidla ankety.
 • Organizátor ankety Moravskoslezská SESTRA 2018 si vyhrazuje právo kdykoli zrušit anketu nebo upravit její pravidla.

Dokumenty ke stažení:

Nominace (Word, 16 kB)

Nominace (PDF, 150 kB)

Čestné prohlášení (Word, 13 kB)

Čestné prohlášení (PDF, 407 kB)

Souhlas s nominací a zpracováním osobních údajů MSK sestra – nominovaný (Word, 51 kB)

Souhlas s nominací a zpracováním osobních údajů MSK sestra – nominovaný (PDF, 187 kB)

Souhlas s nominací a zpracováním osobních údajů MSK sestra – navrhovatel (Word, 52 kB)

Souhlas s nominací a zpracováním osobních údajů MSK sestra – navrhovatel (PDF, 183 kB)